top of page
Põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus 2023 a.

KUNA TOIMUB TAOTLUSVOOR?

- 22. märtsist 5. aprillini 2023. a.

KES SAAVAD TAOTLEDA?

- ettevõtja, kelle omatoodetud põllumajanduslike toodete müügitulu ületas taotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaastal 14 000 eurot  ja oli taotluse esitamisele vahetult eelnenud teisel majandusaastal vähemalt 1200 eurot ning see moodustas mõlemal taotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaastal üle 50 protsendi kogu müügitulust;

- ettevõtja, kes tegeleb hobusekasvatusega;

- Äriühing või FIE, kes ei ole tegutsenud kaks aastat, kuid on üle võtnud osanikule või aktsionärile varem kuulunud põllumajandusettevõtte või FIE tegevuse. 

- füüsilisest isikust ettevõtja, kes ei ole tegutsenud vahetult enne taotluse esitamist vähemalt kaks majandusaastat, kuid kes on täielikult üle võtnud oma vanemale või vanavanemale kuulunud FIE põllumajandusettevõtte

- ettevõtjaid ühendav tulundusühistu, kes on kas tunnustatud põllumajandussektori tootjarühm või tunnustamata tootjarühm.

TOETUSE SUURUS?

Toetuse suurus taotleja kohta on programmiperioodil kuni 800 000 EUR

Toetusmäär on 15% - 40%.

MILLEKS SAAB TOETUST KASUTADA?

Toetust võib taotleda taotleja omatoodetud (või tootjarühma puhul tema liikmete toodetud) Euroopa Liidu toimimise lepingu I lisas nimetatud töötlemata toodete (välja arvatud kalandus- ja vesiviljelustoodete) tootmiseks, säilitamiseks või toodangu esmamüügi eelseks ettevalmistuseks või nimetatud toodetest omatarbeks elektri, soojuse, vedelkütuse või gaasi (edaspidi koos bioenergia) tootmiseks järgmistele tegevustele:

 - põllumajandusliku tootmishoone või rajatise ehitamine

 -põllumajanduslikku tootmishoonesse või rajatisse paigaldatava või sinna juurde kuuluva statsionaarse seadme, loomade pidamiseks mõeldud paigaldise või muu vajaliku sisseseade ostmine ning vajaduse korral paigaldamine
- bioenergia tootmiseks vajaliku hoone või rajatise ehitamine

 -bioenergia tootmiseks kasutatavasse hoonesse või rajatisse statsionaarse seadme või muu vajaliku sisseseade ostmine ning vajaduse korral paigaldamine;
-Euroopa Liidu toimimise lepingu I lisa 8. rühmas nimetatud söödavaid vilju kandva viljapuuaia või marjaistandiku (edaspidi koos istandik) rajamiseks või laiendamiseks vajaliku paljundusmaterjali ostmine ning vajaduse korral istutamine
  -istandiku või puukooli piirdeaia või konstruktsiooni ostmine ning vajaduse korral paigaldamine
-mesindus- või seenekasvatusinventari või -seadme ostmine ning vajaduse korral paigaldamine
-mobiilse masina või seadme ostmine
- põllumajandusmasina ümberehitamine biogaasi või biokütuse tarbimiseks
- niisutussüsteemi ehitamine

- niisutuseks vajaliku statsionaarse seadme ostmine ning vajaduse korral paigaldamine
- toetatava hoone, rajatise või niisutussüsteemi ehitamisega või niisutuseks kasutatava statsionaarse seadme ostmisega kaasnev keskkonnamõju eelhindamine või keskkonnamõju hindamine ja energiaauditi tellimine, projekteerimistöö tellimine ning projekteerimiseks vajaliku ehitusgeoloogilise ja -geodeetilise uurimistöö tellimine

- toetatava hoone või rajatise ning selle või istandiku juurde kuuluva eratee või platsi üle ehitusseadustiku alusel - - omanikujärelevalve tegemine
- toetatava hoone või rajatise ning selle või istandiku juurde kuuluva eratee või platsi üle ehitusseadustiku alusel omanikujärelevalve tegemine
- infotehnoloogia- või valveseadme või toodangu kvaliteeti määrava seadme ostmine ning vajaduse korral paigaldamine
- infotehnoloogilise lahenduse või tarkvara ostmine
- lairibale juurdepääsuühenduste, nagu liini ja liinirajatiste rajamine
- toetatava hoone või rajatise juurde kuuluva veevarustus-, kanalisatsiooni- või reoveepuhastussüsteemi ehitamine ning selle juurde kuuluva seadme ostmine ja vajaduse korral paigaldamine, veevarustus- või kanalisatsioonivõrguga liitumine
- elektrisüsteemi või elektripaigaldise ehitamine ning nende juurde kuuluva seadme ostmine ja vajaduse korral paigaldamine, elektrivõrguga liitumine
- põllumajanduslikus tootmises või bioenergia tootmises kasutatava patendi, litsentsi või kasuliku mudeli ostmine
põllumajandusloomade pidamiseks ettenähtud statsionaarse aia ostmine ja vajaduse korral paigaldamine
toetatava hoone või rajatise juurde kuuluva tuleohutuse seaduse § 23 lõike 1 punkti 2 tähenduses tehisveekogu või tuletõrjeveereservuaari ning sama seaduse § 24 lõike 1 tähenduses tuletõrje veevõtukoha ehitamine

Allikas: https://www.pria.ee/toetused/pollumajandusettevotete-tulemuslikkuse-parandamise-investeeringutoetus-2020

KÜSI ENDA PROJEKTILE EELHINNANG / VÕTA ÜHENDUST

Et taotlemine oleks võimalikult riskivaba, on mõistlik eelhinnata enda projekti vastavust hindamiskriteeriumitele. Pakume eelhinnangu koostamist tasuta. Saatke teade (või helistage tel. 555 88255):

Thanks! Message sent.

bottom of page