PRIA Noorte põllumajandustootjate tegevuse alustamine (meede 6.1) 2020

2020 a taotlusvooru info

KUNA TOIMUB TAOTLUSVOOR?

August 2020

KES SAAVAD TAOTLEDA?

- taotleja on mikro- või väikeettevõtja;
- kõik osanikud või aktsionärid on samaaegselt ka äriühingu juhatuse liikmed ja kõik juhatuse liikmed on ka osanikud või aktsionärid;

Nõuded füüsilisest isikust ettevõtja või äriühingu kõikide osanike  või aktsionäride kohta:
- nad on  taotluse esitamise ajal kuni 40 aasta (kaasa arvatud) vanused;
- põllumajandusalane keskeri- või kõrgharidus või kutseseaduse § 4 lõikes 4 nimetatud kvalifikatsiooniraamistiku kutsekvalifikatsiooni 5. tase põllumajandustootmise valdkonnas või Eesti hariduse infosüsteemis enne 2013. aasta 1. septembrit registreeritud õppekavale vastav põllumajandusalane kutsekeskharidus, selle puudumisel omandavad nad nõutud hariduse 36 kuu jooksul arvates taotluse rahuldamise otsuse tegemisest;
- neil on vähemalt kaheaastane põllumajanduslik töökogemus, selle puudumisel omandavad nad nõutud töökogemuse 36 kuu jooksul arvates taotluse rahuldamise otsuse tegemisest.

TOETUSE SUURUS?

Toetuse suurus taotleja kohta on 40 000 EUR

Omafinantseeringut ei nõuta.

MILLEKS SAAB TOETUST KASUTADA?

Toetust võib taotleda äriplaanis kavandatud põllumajanduslike toodete tootmise alustamiseks või arendamise alaseks tegevuseks. Vähemalt 50% äriplaanis kavandatud tegevuste maksumusest peab minema investeeringu teostamiseks. Investeeringuks võib olla kas materiaalse põhivara (sh bioloogilise vara) ostmine või põllumajandusliku ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, laiendamine, rekonstrueerimine. Investeering peab olema kasutatav põllumajanduslike toodete tootmiseks otseselt, korduvalt ja vähemalt aasta jooksul pärast viimase toetusosa väljamaksmist.

KÜSI ENDA PROJEKTILE EELHINNANG / VÕTA ÜHENDUST

Et taotlemine oleks võimalikult riskivaba, on mõistlik eelhinnata enda projekti vastavust hindamiskriteeriumitele. Pakume eelhinnangu koostamist tasuta. Saatke teade (või helistage tel. 555 88255):

Tel: 555 88255, e-mail: info@kreatum.ee

© 2009-2019. Kreatum Konsultatsioon OÜ. Reg. nr: 11646610. Tartu Teaduspark, Riia 181a, 51014, Tartu

Lamp graphic by FreepikFlaticon is licensed under Creative Commons BY. Made with Logo Maker