PRIA Põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetus (meede 6.1) 2021 (noortaluniku toetus)

2021 a taotlusvooru info

KUNA TOIMUB TAOTLUSVOOR?

18.-24.08. eeltäitmine,

5.08-01.09. taotluse esitamine

KES SAAVAD TAOTLEDA?

- Kuni 40 aastane isik

- Taotleda võib uue/äsjaloodud ettevõttega või vanematelt ülevõetud põllumajandusettevõttega.

- Taotleja peab hakkama tegelema põllumajandustootmisega (taimekasvatus, loomakasvatus)

TOETUSE SUURUS?

Toetuse suurus taotleja kohta on eelmistes taotlusvoorudes olnud 40 000 EUR.  Omafinantseeringut ei nõuta.

MILLEKS SAAB TOETUST KASUTADA?

Toetust võib taotleda äriplaanis kavandatud põllumajanduslike toodete tootmise alustamiseks või arendamise alaseks tegevuseks. Vähemalt 50% äriplaanis kavandatud tegevuste maksumusest peab minema investeeringu teostamiseks. Investeeringuks võib olla kas materiaalse põhivara, sh maa ostmine või põllumajandusliku ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, laiendamine, rekonstrueerimine. Investeering peab olema kasutatav põllumajanduslike toodete tootmiseks otseselt, korduvalt ja vähemalt aasta jooksul pärast viimase toetusosa väljamaksmist.

KÜSI ENDA PROJEKTILE EELHINNANG / VÕTA ÜHENDUST

Kuna taotlemine on mahukas protsess, on mõttekas enne projektitaotluse koostamist meetme tingimused asjatundjaga läbi käia ja saada selgust, kas taotlusel on edulootust. Selleks võta ühendust alloleva vormi kaudu või tel. 555 88255.