top of page

PRIA Põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetus (meede 6.1) 2022 (noortaluniku toetus)

2022 a taotlusvooru info

KUNA TOIMUB TAOTLUSVOOR?

Oktoober 2022

KES SAAVAD TAOTLEDA?

- Kuni 40 aastane isik

- Taotleda võib uue/äsjaloodud ettevõttega või vanematelt ülevõetud põllumajandusettevõttega.

- Kui ettevõte on tegutsenud kauem kui 24 kuud, ei tohi põllumajandustootmisest tulnud müügitulu olla suurem kui 4000 EUR aastas. 

- Taotleja peab hakkama tegelema põllumajandustootmisega (taimekasvatus, loomakasvatus)

- UUS TINGIMUS: Erinevalt eelnevatest voorudest peab toetuse taotleja enne taotluse esitamist läbima ettevõtlusalase infopäeva. Maaelu Edendamise Sihtasutuse poolt korraldatavale infopäevale registreerimine avatakse maikuus. Esialgu on infopäevad planeeritud läbi viia augustikuu esimesel nädalal. Täpne info avaldatakse Maaelu Edendamise Sihtasutuse kodulehel.

TOETUSE SUURUS?

2022 a taotlusvoorus on toetuse suurus tõstetud 60 000 euroni. Varasemalt on olnud 40 000 EUR. 

MILLEKS SAAB TOETUST KASUTADA?

Toetust võib taotleda äriplaanis kavandatud põllumajanduslike toodete tootmise alustamiseks või arendamise alaseks tegevuseks. Vähemalt 50% äriplaanis kavandatud tegevuste maksumusest peab minema investeeringu teostamiseks. Investeeringuks võib olla kas materiaalse põhivara, sh maa ostmine või põllumajandusliku ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, laiendamine, rekonstrueerimine. Investeering peab olema kasutatav põllumajanduslike toodete tootmiseks otseselt, korduvalt ja vähemalt aasta jooksul pärast viimase toetusosa väljamaksmist.

KUNA TOETUS LAEKUB?

PRIA teeb taotluse rahuldamise või taotluse rahuldamata jätmise otsuse 60 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast. Toetuse esimene osa (kuni 75% määratud toetusest) makstakse välja 30 tööpäeva jooksul peale taotluse rahuldamise otsuse tegemist.

2020 Põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetuse taotlusvoorus pakkus Kreatum Konsultatsioon abi 6 taotluse koostamisel, millest 5 olid edukad.

KÜSI ENDA PROJEKTILE EELHINNANG / KÜSI PAKKUMIST PROJEKTI KOOSTAMISEKS!

Kuna taotlemine on mahukas protsess, on mõttekas enne projektitaotluse koostamist meetme tingimused asjatundjaga läbi käia ja saada selgust, kas taotlusel on edulootust. Selleks võta ühendust alloleva vormi kaudu või tel. 555 88255.

bottom of page